Allmänna villkor för uthyrning av höjdliftar 1.10.2021

1. Definition av lyftarbeten och tillämpningsområden

Dessa allmänna villkor för lyftarbeten tillämpas när en självständig företagare eller ett företag inom höjdliftar överlåter en höjdlift inklusive förare till Beställarens förfogande så att höjdliften arbete sker som en del av beställarens arbetsledning. (Även om vissa författningar som hänvisas till gäller säkerhet vid byggarbete tillämpas dessa allmänna villkor på uthyrning av höjdliftar inklusive förare). Dessa villkor tillämpas även när uthyraren hyr ut andra mobila lyftanordningar till beställaren så att arbetet sker under beställarens ledning. I dessa uthyrningsvillkor benämns avtalsparterna hädanefter Beställaren och Uthyraren.

2. Beställarens skyldigheter

2.1 Arbetsledning och lyftplanering

Beställaren ansvarar för planering och arbetsledning vid lyftarbeten. En övervakare för lyftarbetet ska antingen utses av Beställaren eller förmedlas av Uthyraren på Beställarens räkning. Krävande lyft ska planeras antingen av Beställaren eller gemensamt av Beställaren och Uthyraren och presenteras skriftligen på förhand.

2.2 Arbetsmiljö

Beställaren ansvarar för markens bärighet och jämnhet samt tillräcklig halkbekämpning på lyftplatsen, byggplatsområdet och de vägar som används. Beställaren ska i tillräckligt god tid innan arbetet inleds och medan det pågår avlägsna eller skydda eller tydligt markera ut eventuella ledningar, kablar, rör och motsvarande samt på förhand informera Uthyraren om sådana åtgärder. Beställaren ansvarar för att obehöriga personer, fordon, maskiner eller utrustning inte har tillträde till eller placeras i höjdliftens arbetsområde.

2.3 Monteringsinspektion

Beställarens arbetsledning ansvarar för att en driftsättnings-/monteringsinspektion alltid utförs för höjdliften innan lyftarbetet påbörjas.

2.4 Hjälparbeten och tillbehör

Om lyftarbetet förutsätter tillbehör eller hjälparbeten, exempelvis signalmän eller lastkopplare, ansvarar Beställaren för att införskaffa dem och för kostnaderna. Beställaren ansvarar även för lastkoppling och andra åtgärder som utförs av personal som Beställaren anlitat samt för att lyftredskapen och tillbehören som Beställaren införskaffat är i gott skick och uppfyller kraven i bestämmelserna.

2.5 Ersättning för inställd beställning

Om Beställaren ställer in höjdliftsbeställningen utan att ett oöverstigligt hinder (force majeure) föreligger är Beställaren skyldig att ersätta skadan som inställningen medför för Uthyraren. Om inget annat påvisas fastställs skadebeloppet i enlighet med punkt 4.1 i dessa villkor. Inställning av beställningen efter kl. 13.00 dagen innan ger Uthyraren rätt att fakturera för två timmar enligt timpriset för den beställda maskinen. Inställning samma dag ger Uthyraren rätt att fakturera för fyra timmer eller den för beställningen angivna tiden enligt timpriset för den beställda maskinen på arbetsdagen i fråga.

2.7 Flyghindertillstånd

Beställaren är ansvarig för att söka flyghinderstillstånd och för tillhörande kostnader. (Luftfartslagen 159 §, 1242/05)

3.Uthyrarens skyldigheter

3.1 Förarens behörighet

Liftföraren ska ha den behörighet som lagen förutsätter för att garantera säker användning och inspektion av höjdliften.

3.2 Efterlevnad av föreskrifter

Liftföraren ska iaktta direktiv och anvisningar från Beställarens arbetsledning i sitt arbete. Förarens deltagande i verksamhet som Beställaren är ansvarig för minskar inte Beställarens ansvar, utan föraren agerar då för Beställarens räkning och på Beställarens ansvar. Eventuell assistans som tillhandahålls av föraren sker alltid under Beställarens ledning och på Beställarens ansvar. Liftföraren ska utföra sitt arbete omsorgsfullt och på ett professionellt sätt samt i enlighet med arbetarskyddsbestämmelserna.

3.3 Lift

Uthyraren tillhandahåller utifrån de uppgifter som lämnats av Beställaren en av Beställaren godkänd höjdlift vid överenskommen tidpunkt för användning under Beställarens ledning. Uthyraren ansvarar för att höjdliften samt eventuella tillbehör och lyftredskap som ska användas är i fullgott skick för arbetet och uppfyller gällande trafik- och arbetarskyddsbestämmelser.

3.4 Arbetstid

Om inget annat överenskommits kommer liftföraren till arbetsstället vid den tidpunkt som meddelats av Beställaren och följer den ordinarie arbetstiden i enlighet med arbetstidslagen som gäller på arbetsstället.

4. Ansvar för skador

4.1 Beställarens ansvar för skador

Beställaren är ansvarig gentemot Uthyraren för sina skyldigheter som anges i dessa villkor, för sin verksamhet och för skador som orsakas för Uthyraren eller för tredje parter genom underlåtenhet att fullfölja skyldigheterna, förutom om Beställaren kan bevisa sig ha agerat på korrekt sätt. Vid avbrott på grund av skador på en lift som orsakats av Beställaren är Beställaren skyldig att betala den avtalade timhyran minus uteblivna driftskostnader. Som driftskostnader räknas bränsle- och smörjmedel samt reparations- och underhållskostnader.

4.2 Uthyrarens ansvar för skador

Uthyraren ansvarar för alla direkta person- och egendomsskador som Uthyraren orsakat, förutsatt att det kan bevisas att skadan orsakats av oaktsamhet från Uthyrarens sida eller av en person anställd av Uthyraren.  Uthyraren ansvarar inte för indirekta förluster orsakade av skador (enligt definitionen i 67 § i Köplagen 355/87). Uthyraren ansvarar inte för skador och olägenheter som direkt eller indirekt orsakas Beställaren om en höjdlift skadas eller välter eller vid liknande händelser som medför avbrott eller andra motsvarande störningar i arbetet. Uthyrarens skadeansvar gentemot Beställaren kan högst uppgå till två gånger den avtalade ersättningen för lyftarbetet, dock högst sjuttontusen (17 000) euro.

4.3 Ansvarsförsäkring

Om inget annat anges i hyresavtalet ska uthyraren ska ha en gällande ansvarsförsäkring. Uthyraren ska på begäran redogöra för ansvarsförsäkringens typ och omfattning.

5. Betalningsgrunder och betalningsvillkor

5.1 Timhyra

Beställaren betalar timhyra till Uthyraren som ersättning för arbetet som utförs med höjdliften, till vilket tillkommer gällande mervärdesskatt.

Hyran betalas för tiden som

  • höjdliften utför det arbete som angetts av Beställaren,

  • höjdliften stöds och försätts i körskick,

  • höjdliften flyttas inom eller mellan Beställarens arbetsställen,

  • höjdliftens lyft- eller arbetsredskap byts ut för att utföra det arbete som angetts av Beställaren eller

  • höjdliften inte kan användas under ordinarie arbetstid på grund av avbrott i arbetet, väderförhållanden eller andra orsaker, förutsatt att avbrotten inte har orsakats av Uthyraren.

Som arbetstid räknas inte tid som går åt till underhåll och reparation av höjdliften. Vid fortlöpande hyresavtal betalas timersättning alltid minst för arbetsskift på åtta (8) timmar. Hela timhyran betalas för varje påbörjad timme.

5.2 Lyftredskap

Hyran för höjdliften inkluderar inte lyftredskap. Om lyftredskap och ersättning för deras användning avtalas separat från fall till fall.

5.3 Hjälparbeten och tillbehör

Om transport av höjdliften till arbetsstället, förflyttning inom arbetsstället eller montering av höjdliften förutsätter användning av plattformar, stödplattor eller motsvarande kan dessa införskaffas av Uthyraren mot separat ersättning från Beställaren (se punkt 2.5 i villkoren).

5.4 Transport av höjdliften

För transport av höjdliften till och från Beställarens arbetsställe betalas alltid antingen timhyra, kilometerersättning eller annan skriftligt avtalad ersättning.

  • Om höjdliften eller delar av den, utrustning, plattformar, stödplattor eller lyftredskap transporteras till och från Beställarens arbetsställe med separat transportmedel står Beställaren för transportkostnaden.
  • Om medhjälpare eller motsvarande behövs för upp- och nedmontering av höjdliften står Beställaren för kostnaderna för dessa.
  • Om transport av höjdliften förutsätter specialtransporttillstånd betalar Beställaren tillståndsavgiften och kostnaderna för att uppfylla tillståndsvillkoren.

5.5 Övertids- och söndagsarbete

Om inget på förhand avtalats om övertids-, söndags- och söckenhelgsersättning eller ersättning för veckovila betalar Beställaren förarens övertids-, söndags- och söckenhelgersättning eller ersättning för veckovila i enlighet med gällande kollektivavtal, inklusive socialförsäkringsavgifter.

5.6 Betalningsvillkor

Beställaren är skyldig att mot faktura erlägga betalning till Uthyraren antingen enligt separat avtal, eller inom 14 dagar från fakturadatumet. Om inget annat har avtalats om dröjsmålsränta är Beställaren skyldig att betala dröjsmålsränta enligt räntelagen.

6. Särskilda bestämmelser om arbetet

6.1 Rätt att vägra uppgifter

Liftföraren har rätt att vägra att utföra uppgifter som enlig förarens bedömning kan orsaka uppenbar risk för skada för föraren själv, höjdliften, Beställaren eller tredje part.

6.2 Förvaring av höjdliften

Beställaren ska vid behov ange ett område inom eller i närheten av byggplatsen där höjdliften kan förvaras medan arbetet pågår. Beställaren ansvarar inte för övervakning.

6.3 Uppgifter som avviker från avtalet

Användning av höjdliften som avviker från avtalet, på andra byggplatser eller för väsentligt avvikande uppgifter förutsätter separat överenskommelse.

7. Särskilda bestämmelser om avtalet

7.1 Force majeure vid hinder att fullfölja avtalet

Med force majeure avses ett oöverstigligt hinder som inträffar oberoende av Beställaren eller Uthyraren och som i väsentlig grad förhindrar, försvårar eller fördröjer avtalets fullföljande. Även strejk, blockad, lockout eller andra jämförbara arbetskonflikter betraktas som force majeure vid tillämpning av detta avtalsvillkor. Väderförhållanden utgör inte force majeure enligt denna punkt till den del som de nämns i punkt 5.1 av dessa villkor. Båda parter har rätt att häva avtalet i händelse av force majeure som medför oskälig skada för och inte har orsakats av avtalsparten. Ingendera avtalspart har rätt till ersättning för eventuella skador som orsakats vid force majeure.

7.2 Tvistlösning

Tvister med anledning av giltighet, tolkning och tillämpning av uthyrningsavtalet för höjdliften som parterna inte kan lösa sinsemellan ska avgöras av tingsrätten på Uthyrarens hemort.

8. Arbetsprestationer som Uthyrararen utför åt Beställaren

8.1 Planering av arbetet och ansvar för skador

Om Beställaren beställer arbetsprestationer som utförs självständigt av Uthyraren är Beställaren skyldig att lämna alla uppgifter som berör arbetet inklusive anvisningar skriftligen. Bestämmelserna om arbeten som Uthyraren självständigt utför åt Beställaren följer det som anges i punkt 3.2 av dessa villkor. Skadeansvaret för arbeten som självständigt Uthyraren utför åt Beställaren följer det som anges i punkterna 4.1 och 4.2 av dessa villkor.

8.2 Beställarens ansvar (byggbestämmelserna och YSE 1998) för arbetsprestationer som Uthyraren utför åt Beställaren

Arbetsprestationer som Uthyrararen självständigt utför åt Beställaren befriar inte Beställaren från ansvar i enlighet med Finlands byggbestämmelser, villkoren i YSE 1998 eller övriga villkor som gäller för Beställarens verksamhet när Beställaren godkänner Uthyrarens plan och genomförande.