Nostolava-autojen vuokrauksen yleiset ehdot 1.10.2021

1. Nostotöiden määritelmä ja soveltamisalueet

Näitä nostotöiden yleisiä ehtoja sovelletaan itsenäisen nostolava-autoyrittäjän tai yrityksen luovuttaessa nostolava-auton kuljettajineen korvausta vastaan tilaajan käyttöön siten, että nostolava-auton työskentely tapahtuu tilaajan työnjohdossa. (Vaikka säädösviittauksista osa käsittelee rakennustyön turvallisuutta, näitä yleisiä ehtoja sovelletaan kaikessa nostolava-auton kuljettajineen tapahtuvassa vuokrauksessa).

Näitä ehtoja sovelletaan myös vuokralleantajan vuokratessa muuta liikkuvaa nostokalustoa tilaajan käyttöön siten, että työskentely tapahtuu tilaajan työnjohdossa.

Näissä vuokrausehdoissa käytetään osapuolista jäljempänä nimitystä Tilaaja ja Vuokralleantaja.

2. Tilaajan velvollisuudet

2.1 Työnjohto ja nostotyön suunnittelu

Tilaaja vastaa nostotyön suunnittelusta ja työnjohdosta. Nostotyön valvoja joko Tilaajan nimeämänä, tai Tilaajan lukuun Toimittajan välittämänä. Vaativat nostot on suunniteltava joko Tilaajan, tai yhteisesti Tilaajan sekä Vuokralleantajan toimesta ja esitettävä ennakkoon kirjallisesti.

2.2 Työskentelyolosuhteet

Tilaaja vastaa siitä, että maapohjan kantavuus, tasaisuus ja liukkaudentorjunta on riittävä nostopaikalla, työmaa-alueella ja käytettävillä teillä.

Tilaajan tulee ennen työn aloittamista tai työn kestäessä, riittävän ajoissa etukäteen poistaa tai suojata johdot, kaapelit, putkistot ja vastaavat tai merkitä niiden sijainnit selvästi, sekä ilmoittaa Vuokralleantajalle etukäteen mainituista toimenpiteistä.

Tilaaja vastaa siitä, ettei asiaan kuulumattomia henkilöitä, ajoneuvoja, koneita tai laitteita pääse tai sijoiteta nosturin työskentelyalueelle.

2.3 Pystytystarkastus

Tilaajan työnjohto vastaa siitä, että nostolava-autolle suoritetaan aina käyttöönotto/pystytystarkastus ennen nostotyön aloittamista.

2.4 Aputyöt ja tarvikkeet

Nostotyön edellyttäessä tarvikkeita tai aputyötä, kuten näyttömiehiä ja taakankiinnittäjiä, niiden hankinnasta ja kustannuksista vastaa Tilaaja.

Tilaaja vastaa myös taakan kiinnittämisestä ja muun hankkimansa aputyövoiman toimenpiteistä sekä hankkimiensa nostoapuvälineiden ja tarvikkeiden kunnosta ja määräystenmukaisuudesta.

2.5 Korvaus tilauksen peruuttamisesta

Mikäli Tilaaja peruuttaa nosturitilauksen ilman ylivoimaista estettä, on Tilaaja velvollinen korvaamaan perumisesta Vuokralleantajalle aiheutuneen vahingon. Jollei toisin näytetä vahinko määräytyy näiden ehtojen kohdan 4.1. mukaisesti.

Tilauksen peruminen edellisenä päivänä klo 13.00 jälkeen antaa Vuokralleantajalle oikeuden veloittaa kaksi tuntia tilatun koneen tuntiveloitushinnalla.

Jos tilaus perutaan saman päivän aikana, Vuokralleantaja on oikeutettu veloittamaan neljä tuntia tai tilauksen mukaisen ajallisen keston suuruisen korvauksen tilatun koneen tuntiveloitushinnalla kyseiseltä työpäivältä.

2.7 Lentoestelupa

Tilaaja vastaa lentoesteluvan hakemisesta ja kustannuksista. (Ilmailulaki 159 §, 1242/05)

3. Vuokralleantajan velvollisuudet

3.1 Kuljettajan pätevyys

Nostolava-auton kuljettajalla tulee olla lainsäädännön edellyttämä pätevyys laitteen turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta.

3.2 Määräysten noudattaminen

Nostolava-auton kuljettajan on työssään noudatettava Tilaajan työnjohdon antamia määräyksiä ja ohjeita. Nostolava-auton kuljettajan osallistuminen Tilaajan velvollisuutena oleviin toimiin ei vähennä Tilaajan vastuuta, vaan nostolava-auton kuljettaja toimii tällöin Tilaajan lukuun ja vastuulla. Nostolava-auton kuljettajan suorittamat avustavat työt aina Tilaajan ohjauksessa ja vastuulla.

Nostolava-auton kuljettajan on suoritettava työnsä ammattitaitoisesti ja huolellisesti sekä työturvallisuusmääräyksiä noudattaen.

3.3 Nosturi

Vuokralleantaja toimittaa Tilaajan ilmoittamien tietojen perusteella Tilaajan hyväksymän nostolava-auton sovittuna ajankohtana Tilaajan työnjohdon käyttöön.

Vuokralleantaja vastaa, että nostolava-auto työhön käytettävine varusteineen ja nostoapuvälineineen on asianmukaisessa työkunnossa ja että se täyttää voimassa olevat liikenne- ja työturvallisuusmääräykset.

3.4 Työaika

Nostolava-auton kuljettaja tulee työkohteeseen Tilaajan ilmoittamana ajankohtana, jos muuta ei ole sovittu ja noudattaa Tilaajan työkohteessa käytössä olevaa työaikalain mukaista säännöllistä työaikaa.

4. Vahinkovastuu

4.1 Tilaajan vahinkovastuu

Tilaaja vastaa näissä ehdoissa luetelluista velvollisuuksistaan ja toimistaan tai niiden suorittamatta jättämisestä Vuokralleantajalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuvista vahingoista, ellei Tilaaja osoita toimineensa moitteettomasti.

Tilaajasta johtuvasta syystä vahingoittuneelle nosturille aiheutuvan keskeytyksen ajalta Tilaaja on velvollinen maksamaan sovitun tuntivuokran vähennettynä säästyneillä käyttökustannuksilla. Käyttökustannuksiin luetaan kuuluviksi poltto-ja voiteluaine- sekä korjaus- ja huoltokustannukset.

4.2 Vuokralleantajan vahinkovastuu

Vuokralleantaja vastaa aiheuttamistaan välittömistä henkilö- ja esinevahingoista, mikäli Vuokralleantajassa tai tämän palveluksessa olevassa henkilössä osoitetaan tuottamus.

Vuokralleantaja ei vastaa vahingon seurauksena syntyvästä välillisestä vahingosta (välillisen vahingon määrittely kauppalain 67 §:ssä, 355/87). Vuokralleantaja ei vastaa niistä vahingoista ja haitoista, joita välittömästi tai välillisesti aiheutuu Tilaajalle sen johdosta, että nostolava-auton rikkoutumisen, kaatumisen tai vastaavan seurauksena syntyy työkeskeytyksiä tai muita vastaavia häiriöitä työnsuoritukselle.

Vuokralleantajan vastuu Tilaajalle aiheutuneista vahingoista on enintään kaksi kertaa nostotyöstä sovitun korvauksen suuruinen, kuitenkin korkeintaan seitsemäntoistatuhatta (17.000) euroa.

4.3 Vastuuvakuutus

Vuokralleantajalla on oltava voimassa vastuuvakuutus, ellei vuokrasopimuksessa ole muuta mainittu. Vuokralleantaja on pyynnöstä velvollinen osoittamaan vastuuvakuutuksen laadun ja laajuuden.

5. Maksuperusteet ja -ehdot

5.1 Tuntivuokra

Tilaaja maksaa Vuokralleantajalle korvauksena nostolava-auton suorittamasta työstä työajalta tuntivuokran, johon lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Vuokra maksetaan ajalta, jolloin

– nostolava-auto tekee Tilaajan osoittamaa työtä,
– nostolava-auton tuentaan ja ajokuntoon saattaminen,
– nostolava-autoa siirretään Tilaajan työkohteessa tai eri työkohteiden välillä,
– nostolava-auton nostoapuvälineitä tai työvälineitä vaihdetaan Tilaajan osoittaman tehtävän toteuttamiseksi tai
– nostolava-autoa ei voida säännöllisenä työaikana käyttää työkeskeytyksien, sääesteiden tai muiden syiden takia, mikäli työkeskeytykset eivät aiheudu Vuokralleantajasta.

Työaikaan ei lueta nostolava-auton huolto- ja korjausaikaa.

Vuokraussuhteen ollessa jatkuva, maksetaan tuntikorvaus aina vähintään työvuoron kahdeksan (8) tunnin kokonaisajalta. Alkavalta tunnilta maksetaan koko tuntivuokra.

5.2 Nostoapuvälineet

Nostolava-auton vuokra ei sisällä nostoapuvälineitä. Nostoapuvälineistä ja niiden käytön korvauksesta on sovittava tapauskohtaisesti.

5.3 Aputyöt ja tarvikkeet

Nostolavan työkohteeseen siirtämisen, liikkumisen työkohteessa tai pystytyksen edellyttäessä lavojen, tukilevyjen tai vastaavien käyttöä, voi näiden hankinta tapahtua Vuokralleantajan toimesta Tilaajan suorittaessa niistä vuokralleantajalle erillisen korvauksen (katso ehtojen kohta 2.5).

5.4 Nostolava-auton siirrot

Nostolava-auton siirrosta Tilaajan työkohteeseen ja työkohteesta takaisin maksetaan aina joko tuntivuokra, kilometrikorvaus tai erikseen kirjallisesti sovittu muu korvaus.

– Mikäli nostolava-auton, sen osia, varusteita, lavoja, tukilevyjä tai nostoapuvälineitä kuljetetaan Tilaajan työkohteeseen ja sieltä pois erillisellä kuljetusvälineellä, maksaa Tilaaja tästä aiheutuvat kustannukset.
– Mikäli nostolava-auton pystytyksessä ja purkamisessa tarvitaan apumiehiä tai vastaavia, maksaa Tilaaja näistä syntyneet kustannukset.
– Mikäli nostolava-auton siirtyminen edellyttää erikoiskuljetuslupaa, maksaa Tilaaja lupamaksun ja lupaehtojen täyttämisestä aiheutuvat kustannukset.

5.5 Yli- ja sunnuntaityöt

Mikäli yli-, sunnuntaityö-, arkipyhäkorotuksista tai viikkolepokorvauksista ole etukäteen sovittu, maksaa Tilaaja näiden ajalta kuljettajan yli-, sunnuntaityö-, arkipyhäkorotuksen tai viikkolepokorvauksen kulloinkin voimassa olevan työehtosopimuksen mukaan laskettuna sosiaalikuluineen.

5.6 Maksuehdot

Tilaaja on velvollinen suorittamaan Vuokralleantajalle esitettyä laskua vastaan maksut joko erillisen sopimuksen mukaisesti, tai 14 vuorokauden kuluessa laskun päiväyksestä lukien. Ellei viivästyskorosta muuta ole sovittu, yliajalta Tilaaja on velvollinen maksamaan korkolain mukaisen viivästyskoron.

6. Työtä koskevat erillismääräykset

6.1 Oikeus kieltäytyä tehtävästä

Nostolava-auton kuljettaja on oikeutettu kieltäytymään tehtävästä, josta hän harkitsee ilmeisesti olevan seurauksena vahinkovaaraa joko hänelle itselleen, nostolava-autolle, Tilaajalle tai kolmannelle osapuolelle.

6.2 Nostolava-auton säilytys

Tilaajan on tarvittaessa osoitettava työmaalta tai sen läheltä paikka, jossa nostolava-autoa voidaan työn ajan säilyttää. Tilaaja ei vastaa vartioinnista.

6.3 Sopimuksesta poikkeavat tehtävät

Nostolava-auton käyttämisestä sopimuksesta poiketen eri työmailla tai olennaisesti erilaisissa tehtävissä on sovittava erikseen.

7. Sopimusta koskevat erillismääräykset

7.1 Ylivoimaiset esteet sopimuksen toteuttamisessa

Ylivoimainen este on sellainen tapahtuma, joka on Tilaajasta tai Vuokralleantajasta riippumaton ja joka oleellisesti estää, vaikeuttaa tai viivästyttää sopimuksen täyttämistä. Myös lakko, saarto, työsulku tai muu niihin verrattava työtaistelutoimenpide katsotaan tätä sopimusehtoa sovellettaessa ylivoimaiseksi esteeksi. Sääeste ei ole tässä tarkoitettu ylivoimainen este siltä osin kuin se on mainittu ehtojen kohdassa 5.1.

Kummallakin sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus sellaisen ylivoimaisen esteen ilmaantuessa, joka tuottaa kohtuutonta haittaa sopijapuolelle eikä ole hänen itsensä tuottamusta. Kummallakaan sopijapuolella ei ole oikeutta korvaukseen ylivoimaisesta esteestä johtuvien syiden mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.

7.2 Riitakysymysten ratkaiseminen

Nostolava-auton vuokrausta koskevan sopimuksen pätevyyttä, tulkintaa ja soveltamista koskevat riitaisuudet, joista asianomaiset eivät voi keskenään sopia, on jätettävä Vuokralleantajan kotipaikkakunnan alioikeuden ratkaistaviksi.

8. Vuokralleantajan Tilaajalle tuottamat työsuoritukset

8.1 Työn suunnittelu ja vahinkovastuu

Mikäli Tilaaja tilaa työsuorituksia Vuokralleantajan itsenäisesti toteuttamana, on Tilaaja velvollinen antamaan Vuokranantajalle kaikki työn tekemistä koskevat tiedot ohjeineen ennakkoon kirjallisesti. Vuokralleantajan itsenäisesti Tilaajalle toteuttamien työsuoritusten määräykset näiden ehtojen kohdan 3.2 mukaisesti. Vuokralleantajan itsenäisesti Tilaajalle toteuttamien työsuoritusten vahinkovastuu näiden ehtojen kohdan 4.1 sekä 4.2 mukaisesti.

8.2 Tilaajan vastuut (Rakentamismääräykset ja YSE 1998) Vuokralleantajan Tilaajalle tuottamista työsuorituksista

Vuokralleantajan itsenäisesti Tilaajalle toteuttamat työsuoritukset eivät poista Tilaajalle kuuluvia Rakentamismääräysten, YSE 1998 ehtojen mukaisia tai mitään muitakaan tilaajan toimintaan liittyviä Tilaajalle kuuluvia vastuita, Tilaajan hyväksyessä Vuokralleantajan tarjoaman suunnittelun ja toteutuksen.